Innan skilsmässan Skilsmässa med barn

Viktiga beslut vid skilsmässa med barn

Sad child on a swing, inbetween her divorced parents holding her separatedly .

Om makarna har gemensam vårdnad om barn under 18 år blir ansökan om skilsmässa genast mer omfattande. Då behöver man ta ställning kring frågor om vårdnad, boende, umgängesrätt etc. I samtliga beslut är utgångspunkten vad som är barnets bästa. Barnets egna önskemål ska vägas in med hänsyn till barnets mognad och ålder.

Några begrepp som kan vara värdefulla att hålla koll på är följande:

Vårdnad

Med vårdnad menas det rättsliga ansvaret för ett barn. Den som har vårdnaden om ett barn kallas vårdnadshavare och denne har ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Om föräldrarna delar vårdnaden kallas det gemensam vårdnad och om bara en av föräldrarna har vårdnaden kallas det ensam vårdnad. Vad som ska gälla beror på barnet bästa och vanligast är att föräldrarna fortsätter att ha gemensam vårdnad även efter skilsmässan.

Boendeförälder

Vanligast är att föräldrarna gemensamt bestämmer att barnet ska bo växelvis hos vardera vårdnadshavare. Självklart finns det situationer när ett växelvist boende inte är förenligt med barnets bästa. Då kan föräldrarna istället bestämma vem som ska vara boförälder, vilket innebär vem som barnet stadigvarande ska bo hos.

Umgängesrätt

Barnet skall ha rätt till umgänge med en förälder som det inte bor tillsammans med. Umgänget kan ske genom att barnet och föräldern träffar varandra eller genom att de har annan kontakt.

Barnets föräldrar har ett gemensamt ansvar för att barnets behov av umgänge med en förälder som barnet inte bor tillsammans med så långt möjligt tillgodoses. Särskilt förordnade vårdnadshavare har ett motsvarande ansvar.

Försörjning

Föräldrarna har ansvar för barnets försörjning. Detta gäller både före, under och efter ett äktenskap och oavsett om barnet bor tillsammans med föräldern eller inte. Kostnader som ska delas inkluderar mat, boende, kläder, försäkring, fritidsaktiviteter, mediciner, resor mellan föräldrarna vid umgänge och mycket annat.

Föräldern som barnet inte bor hos ska betala underhållsbidrag vars storlek beror på barnets behov och ekonomisk förmåga. Om den bidragsskyldige föräldern saknar ekonomiska förutsättningar för att fullgöra sitt ansvar kan Försökringskassan ge statligt stöd med högst 123 kr per månad och barn. Detta kallas underhållsstöd och är ett lån till den bidragsskyldige.

 

Samarbetssamtal

Om man har svårt att komma överens om vilken lösning som är bäst för barnet finns det hjälp att få. Socialtjänsten i varje kommun har som uppgift att erbjuda föräldrar samtal under sakkunnig ledning i syfte att nå enighet i frågor rörande vårdnad och umgänge. Samarbetssamtal kan bokas in kostnadsfritt.

 

 

Om författaren

Marie Törnqvist

Kommentera

Klicka här för att skriva en kommentar